Regulamin Kursu

REGULAMIN ZAKUPU KURSU PODSTAWY SZYDEŁKOWANIA, NA STRONIE WWW.KURSY.CRAFTLY.PL

1. Informacje wstępne, przedmiot Umowy dane kontaktowe Sprzedawcy 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu Kursu Podstawy Szydełkowania poprzez stronę internetową www.kursy.craftly.pl. Na mocy zawartej umowy Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Poprzez dostęp do Kursu rozumie się utworzenie Konta umożliwiającego odbycie Kursu na Platformie Szkoleniowej dla Kupującego.
 2. Dokonanie Rejestracji na Platformę Szkoleniowej i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

2. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Organizator Kursu – Monika Tadewicz, Rogówko 10a, 87-162 Lubicz, prowadzi działalność gospodarczą, NIP8792498390..
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu kursu za pośrednictwem Platformy szkoleniowej.
 4. Uczestnik Kursu – osoba uczestnicząca w kursie, np. Kupujący lub pracownik Kupującego.
 5. Dane – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 6. Kurs – jedno z kursów, do których zakup dostępu oferowany jest na Stronie Internetowej.
 7. Platforma Szkoleniowa – jest systemem informatycznym, który za pomocą Strony Internetowej umożliwia dostęp Uczestnikom Kursu do zasobów edukacyjnych. Głównym zadaniem platformy jest przekazanie wiedzy z wybranej dziedziny i zakresu materiału. Dostęp do niej jest chroniony hasłem i wymaga zalogowania się przy użyciu identyfikatora zwanego loginem. Platforma dostępna jest przez Internet i działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 8. Konto – konto, które zakłada Kupujący Uczestnikowi Kursu na Stronie Internetowej w celu uzyskania dostępu do kursu i jego zakupu.
 9. Strona Internetowa – strona internetowa www.kursy.craftly.pl
 10. Umowa – zakup dostępu do kursu.
 11. Strona – tu: strona Umowy, czyli Organizator Kursu i Kupujący.
 12. Rejestracja Uczestnika Kursu – proces którego celem jest uzyskanie pełnego dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej i materiałów w nim zawartych.

Podczas Rejestracji Kupujący:

 1. a) zakłada Konto Uczestnikowi Kursu podając następujące informacje: – identyfikator Uczestnika Kursu – hasło: ciąg znaków znanych tylko Uczestnikowi Kursu, które będą używane podczas logowania. Uczestnik Kursu ma możliwość zmiany hasła w systemie. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków w tym: co najmniej 1 małą literę, co najmniej: 1 dużą literę, co najmniej 1 niestandardowy znak lub co najmniej 1 cyfrę. – Imię i Nazwisko Uczestnika Kursu – aktywne konto e-mail służące do potwierdzenia Konta oraz powiadomień w zakresie zakupów kursów.

3. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z zawartości Platformy Szkoleniowej niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu.
 2. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania kursu wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze osobistym w postaci: a) włączonymi obsługą JavaScript i plików Cookies.

4. Zamówienie i zakup Szkolenia

 1. Umowa zawierana jest między Kupującym a Organizatorem Kursu.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi:
 3. a) jeżeli wcześniej tego nie czynił – dokonać Rejestracji Uczestnika Kursu na Stronie Internetowej w celu uzyskania dostępu do Kursu, tj. utworzyć Konto zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie Internetowej podając: login, adres email na w celu wysyłania korespondencji
 4. b) w przypadku posiadania Konta, po zalogowaniu, wybrać kurs, który chce zakupić,
 5. c) dokonać wyboru sposobu płatności spośród narzędzi płatniczych dostępnych na Stronie Internetowej,
 6. d) opłacić Kurs.
 7. Wszystkie ceny Kursów podane na Stronie Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 8. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi Kursu oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 9. Płatności można dokonać za pomocą narzędzi płatniczych dostępnych na Stronie Internetowej.
 10. a) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
 11. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia (moment zawarcia Umowy) droga mailową na wskazany przez siebie adres e-mail z informacją o wyborze Kursu.
 12. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Organizatora Kursu potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty przez operatora płatności, potwierdzenie to wysyłane jest również do Kupującego.
 13. Przez realizację zamówienia rozumie się włączenie dostępu do wykupionego Kursu dla określonego Konta Uczestnika Kursu. Uczestnik Kursu po zalogowaniu się na swoje Konto ma dostęp do wykupionych Kursów poprzez zakładkę „Moje kursy”.
 14. Wykupiony Kurs będzie aktywny przez okres wskazany w opisie Kursu od dnia przekazania Kupującemu informacji o zaksięgowaniu jego wpłaty, co umożliwi Kupującemu korzystanie w tym czasie z Platformy Szkoleniowej.
 15. Kurs ważny bezterminowo oznacza, że Uczestnik ma do niego dostęp tak długo jak długo będzie istniała platforma w ramach serwisu kursy.craftly.pl

5. Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z polskim prawem, jeżeli Kupujący, który zakupi produkt jako osoba fizyczna (konsument), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Zgodnie z prawem nie może on jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy korzystanie z zamówionych usług zostało rozpoczęte.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Kursu
Uczestnikowi.
3. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Organizatora Szkolenia należy zgłaszać, na adres e-mail: sklep@craftly.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Kupującego;
 4. b) określenie przedmiotu reklamacji;
 5. c) tytuł Kursu i identyfikator transakcji płatniczej;
 6. d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
 7. e) datę zawarcia Umowy;
 8. f) określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.
 9. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Organizator Kursu, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Kupującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 10. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

7. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie Kupujący oraz Uczestnik Kursu wyrażają zgodę na umieszczenie swoich Danych w bazie Organizatora Kursu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Kursu. Podanie Danych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Organizatora.
 2. Administratorem Danych jest Organizator Kursu .
 3. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Kupujący mają prawo wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania. 5. Wszelkie kwestie szczegółowe odnośnie ochrony danych osobowych, sposobu ich przetwarzania oraz polityka plików cookies zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

8. Ochrona prawnoautorska

Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Kupującym przez Organizatora Kursu są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora Kursu.

9. Odpowiedzialność

 1. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Organizatora Kursu.
 2. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub inne osoby.
 3. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 4. Niezależnie od powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo polskie, Organizator Kursu w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Kupujących oraz innych osób, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Kursu, nawet jeśli Organizator Kursu został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia.
 5. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Uczestnika Kursu w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego lub Uczestnika Kursu przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

10. Rozwiązanie Umowy

Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki Kurs został udostępniony Kupującemu przez Organizatora Kursu.


11. Postanowienia końcowe

 1. Kupującego obowiązuje przy wykonywaniu Umowy zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Kupujący ma prawo do usunięcia utworzonego dla niego konta w każdym czasie. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Organizatora Kursu.
 4. Kursy prezentowane na Stronie Internetowej sklep@craftly.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kursu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Wzór niniejszej polityki prywatności pochodzi ze strony https://sardynkibiznesu.pl/pp.
Wejdź, sprawdź i pobierz wzór dla swojej firmy lub bloga

Shopping Cart